Kick #32 - FamilyMC

Kick #32

Kicked PlayerCrxzyFrenchFry
Kicked ByRageMachine985
Kick ReasonDisrepecting Bisney
Kick DateSeptember 15, 2018, 04:57